Skip to Main Content
Cup Concept

Privacyverklaring

Cup Concept Mehrwegbechersysteme GmbH

Deze privacyverklaring geeft u toelichting over de wijze, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna kort 'gegevens') binnen ons online aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud evenals externe aanwezigheden online, zoals bijv. onze profielen op de sociale media (hierna samen aangeduid als 'online aanbod'). Voor de gebruikte begrippen zoals bijv. 'persoonsgegevens' of hun 'verwerking' verwijzen we naar de definities in art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cup Concept Mehrwegsysteme GmbH
Functionaris voor gegevensbescherming

Elzstraße 3
79350 Sexau
Telefoon: +49 (0)7641 – 95429-8001
datenschutz @ cupconcept.com

Types verwerkte gegevens:
- bestandgegevens (bijv. namen, adressen)
- contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers)
- inhoudgegevens (bijv. tekstinvoer, afbeeldingen, filmpjes)
- gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse voor inhoud, toegangsgegevens)
- Meta-/communicatiegegevens (bijv. toestelinformatie, IP-adressen).

Verwerking van bijzondere categorieën van gegevens (art. 9 lid 1 van de AVG):
- er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt.

Categorieën van de personen van wie gegevens worden verwerkt:
- klanten / belanghebbenden / leveranciers
- bezoekers en gebruikers van het online aanbod.

Doel van de verwerking:
- terbeschikkingstelling van het online aanbod, zijn inhoud en functies
- levering van contractuele prestaties, dienstverlening en klantenservice
- beantwoording van contactaanvragen en communicatie met gebruikers
- marketing, reclame en marktonderzoek
- veiligheidsmaatregelen

Versie: 25.05.2018

 

1. Bepalende rechtsgronden
In overeenstemming met art. 13 van de AVG delen wij u de rechtsgronden van onze gegevensverwerkingen mee. Voor zover de rechtsgrond niet wordt vermeld in de privacyverklaring, geldt het volgende: de rechtsgrond voor het verkrijgen van toestemmingen is art. 6, lid 1, sub a en art. 7 van de AVG, de rechtsgrond voor de verwerking voor de vervulling van onze prestaties en de uitvoering van contractuele maatregelen evenals de beantwoording van aanvragen is art. 6, lid 1. sub b van de AVG, de rechtsgrond voor de verwerking om te voldoen aan wettelijke verplichtingen is art. 6, lid 1, sub c van de AVG, en de rechtsgrond voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen is art. 6, lid 1, sub f van de AVG. Voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, sub d van de AVG als rechtsgrond.

2. Wijzigingen en actualiseringen van de privacyverklaring
Wij verzoeken u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van onze privacyverklaring. Wij passen de privacyverklaring aan, zodra we daartoe genoodzaakt worden gezien de wijzigingen van de door ons uitgevoerde gegevensverwerkingen. Wij informeren u, zodra door de wijzigingen een actie van uw kant (bijv. toestemming geven) of een andere individuele kennisgeving noodzakelijk wordt.

3. Veiligheidsmaatregelen
3.1. In overeenstemming met art. 32 van de AVG treffen wij, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Bij de maatregelen horen in het bijzonder de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke toegang tot de gegevens, alsook van de desbetreffende toegang, invoer, doorgifte, veiligheid van de beschikbaarheid en hun scheiding. Verder hebben wij procedures voorzien die garanderen dat de rechten van de betrokkenen worden behartigd, dat gegevens worden vernietigd en dat wordt gereageerd wanneer gegevens in het gedrang worden gebracht. Verder zien wij toe op de bescherming van persoonsgegevens reeds bij de ontwikkeling resp. keuze van hardware, software evenals procedures in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen (art. 25 van de AVG).

4. Samenwerking met verwerkers en derden
4.1. Voor zover wij in het kader van onze verwerking gegevens openbaar maken ten aanzien van andere personen en ondernemingen (verwerkers of derden), ze aan hen meedelen of hen op andere wijze toegang geven tot de gegevens, gebeurt dit enkel op grond van een wettelijke toestemming (bijv. wanneer een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals een betalingsdienstverlener, volgens art. 6, lid 1, sub b van de AVG noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract), u toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting dit voorziet of op grond van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij de inschakeling van gevolmachtigden, webhosters, enz.).

4.2. Voor zover wij derden belasten met de verwerking van gegevens op grond van een zog. 'Gegevensverwerkingsovereenkomst' gebeurt dit op grond van art. 28 van de AVG.

5. Doorgiften in derde landen
Voor zover wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of dit plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking resp. doorgifte van gegevens aan derden, gebeurt dit enkel, wanneer het voor de vervulling van onze (pre)contractuele plichten, op grond van uw toestemming, op grond van een wettelijke verplichting of op grond van onze gerechtvaardigde belangen gebeurt. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken wij de gegevens of laten we ze verwerken in een derde land enkel in geval van bijzondere voorwaarden van art. 44 e.v. van de AVG. D.w.z. dat de verwerking plaatsvindt bijv. op grond van bijzondere garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenstemt met dat van de EU (bijv. voor de VS door het 'Privacy Shield') of inachtneming van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zogenaamde 'standaardcontractbepalingen').

6. Rechten van de betrokkenen
6.1. U hebt het recht om een bevestiging te krijgen van het feit of gegevens over u worden verwerkt en u hebt recht op informatie over deze gegevens evenals op andere gegevens en kopie van de gegevens in overeenstemming met art. 15 van de AVG.
6.2. U hebt in overeenstemming met art. 16 van de AVG het recht om de vervollediging van de gegevens over u of de rectificatie van de onjuiste gegevens over u te verkrijgen.
6.3. In overeenstemming met art. 17 van de AVG hebt u het recht om te vragen dat gegevens over u onmiddellijk worden gewist, of anders om in overeenstemming met art. 18 van de AVG een beperking van de gegevensverwerking te vragen.
6.4. U hebt het recht om te vragen om de gegevens over u die u ons ter beschikking hebt gesteld in overeenstemming met art. 20 van de AVG, te ontvangen en om hun doorgifte aan andere verwerkingsverantwoordelijken te eisen.
6.5. U hebt verder volgens art. 77 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

7. Herroepingsrecht
U hebt het recht om gegeven toestemmingen volgens art. 7 lid 3 van de AVG te herroepen met effect voor de toekomst.

8. Recht van bezwaar
U kunt tegen de toekomstige verwerking van de gegevens over u in overeenstemming met art. 21 van de AVG op ieder moment bezwaar aantekenen. Het bezwaar kan in het bijzonder gericht zijn tegen de verwerking voor doeleinden van direct marketing.

9. Cookies en recht van bezwaar bij direct marketing
Wij maken gebruik van tijdelijke en permanente cookies, d.w.z. kleine bestanden die worden opgeslagen op de apparaten van de gebruikers (verklaring van het begrip en de functie, zie laatste hoofdstuk van deze privacyverklaring). Cookies dienen gedeeltelijk als beveiliging of ze zijn noodzakelijk voor de werking van ons online aanbod (bijv. voor de weergave van de website) of om de beslissing van de gebruikers bij de bevestiging van de cookiebanner op te slagen. Daarnaast gebruiken wij of onze technologiepartners cookies om het bereik te meten en voor marketingdoeleinden, waarover de gebruikers worden geïnformeerd in de privacyverklaring.
Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies die worden ingezet voor online marketing, kan bij veel diensten, vooral in geval van tracking, worden ingediend via de Amerikaanse webpagina www.aboutads.info/choices/ of de webpagina van de EU www.youronlinechoices.com. Verder kan de opslag van cookies worden uitgeschakeld in de browserinstellingen. Gelieve er rekening mee te houden dat dan eventueel niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

10. Wissen van gegevens
10.1. De door ons verwerkte gegevens worden in overeenstemming met art. 17 en 18 van de AVG gewist of hun verwerking wordt beperkt. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze privacyverklaring, worden de bij ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor hun doeleinde en wanneer geen wettelijke bewaarplichten het wissen in de weg staan. Voor zover de gegevens niet worden gewist, omdat ze noodzakelijk zijn voor andere en wettelijk toegelaten doeleinden, wordt hun verwerking beperkt, d.w.z. dat de gegevens geblokkeerd worden en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om handels- of belastingsrechtelijke redenen bewaard moeten worden.
10.2. Volgens wettelijke richtlijnen worden ze in het bijzonder bewaard gedurende zes jaar volgens § 257 lid 1 van het Wetboek van Koophandel (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarafsluitingen, handelsbrieven, boekingsstukken, enz.) en gedurende tien jaar volgens § 147 lid 1 van de belastingverordening (boeken, aantekeningen, situatieverslagen, boekingsstukken, handels- en zakenbrieven, documenten die relevant zijn voor de belastingheffing, enz.).

11. Verstrekking van contractuele prestaties
Wij verwerken bestandsgegevens (bijv. namen en adressen evenals contactgegevens van gebruikers), contractuele gegevens (bijv. in diensten waarop een beroep is gedaan, namen van contactpersonen, betalingsinformatie) voor de vervulling van onze contractuele verplichtingen en serviceprestaties volgens art. 6, lid 1, sub b van de AVG. De gegevens die verplicht moeten worden ingevuld in online formulieren, zijn noodzakelijk voor de afsluiting van het contract.

12. Contactopname
12.1. Bij de contactopname met ons (via het contactformulier of e-mail) wordt de informatie van de gebruiker voor de verwerking van de contactaanvraag en de afhandeling ervan volgens artikel 6, lid 1, sub b) AVG verwerkt.
12.2. De informatie van de gebruiker kan in ons Customer-Relationship-Management systeem ('CRM systeem') of een vergelijkbaar systeem worden opgeslagen.
12.3. Wij wissen de aanvragen, voor zover ze niet meer nodig zijn. Wij controleren de noodzakelijkheid om de twee jaar; aanvragen van klanten die over een klantenaccount beschikken, bewaren wij op lange termijn. Voor het wissen verwijzen we naar de informatie over het klantenaccount. In geval van de wettelijke archiveringsplichten gebeurt het wissen na de beëindiging hiervan (einde van de handelsrechtelijke en fiscale bewaringsplichten (respectievelijk 6 en 10 jaar)).

13. Verzameling van inloggegevens en logbestanden
13.1 Wij verzamelen op grond van onze gerechtvaardigde belangen in de zin van art. 6, lid 1, sub f van de AVG gegevens over elke toegang tot de server, waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). Bij de toegangsgegevens horen de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van het bezoek, overgedragen hoeveelheid gegevens, melding over geslaagde toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de daarvoor bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.
13.2. Logfilegegevens worden om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of fraude op te helderen) gedurende maximaal zeven dagen opgeslagen en daarna gewist. Gegevens die voor bewijsdoeleinden bewaard moeten blijven, worden niet gewist totdat het incident in kwestie definitief is opgehelderd.

14. Online aanwezigheid op de sociale media
14.1. Wij onderhouden online aanwezigheden op sociale netwerken en platformen om met de klanten, belanghebbenden en gebruikers die daarop actief zijn, te kunnen communiceren en ze daar te kunnen informeren over onze prestaties. Bij het oproepen van die netwerken en platformen gelden de handelsvoorwaarden en gegevensverwerkingsrichtlijnen van hun respectievelijke uitbater.
14.2. Tenzij anders vermeld in onze privacyverklaring, verwerken wij de gegevens van de gebruikers, voor zover die met ons communiceren op sociale netwerken en platformen, bijv. bijdragen op onze online aanwezigheden plaatsen of ons berichten sturen.

15. Cookies & bereikmeting
15.1. Cookies zijn gegevens die door onze server of door servers van derden worden doorgestuurd naar de webbrowser van de gebruikers en daar worden opgeslagen voor gebruik achteraf. Bij cookies kan het om kleine bestanden of andere soorten van gegevensopslag gaan.
15.2. Wij gebruiken 'sessiecookies', die enkel voor de tijdsduur van het bezoek aan onze website worden opgeslagen (bijv. om de opslag van uw login-status of de aanbodfunctie en zodoende het gebruik van ons online aanbod überhaupt mogelijk te kunnen maken). In een sessiecookie wordt een toevallig gegenereerd uniek identificatienummer opgeslagen, een zogenaamde sessie-ID. Bovendien bevat een cookie de informatie over zijn herkomst en de opslagtermijn. Deze cookies kunnen geen andere gegevens opslagen. Sessiecookies worden gewist, wanneer u het gebruik van ons onlineaanbod hebt beëindigd en bijvoorbeeld uitlogt of de browser afsluit.
15.3. Over het gebruik van cookies voor een anonieme meting van het bereik worden de gebruikers geïnformeerd in het kader van deze privacyverklaring.
15.4. Indien de gebruikers niet willen dat cookies worden opgeslagen op hun computer, worden ze verzocht om de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. De uitschakeling van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde functies van dit online aanbod slechts beperkt werken.
15.5. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies, die dienen voor de meting van het bereik en reclamedoeleinden, via de deactiveringspagina van het initiatief voor netwerkreclame (http://optout.networkadvertising.org/) en bijkomend de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

16. Google Analytics
16.1. Wij maken op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang in de analyse, optimalisering en rendabele exploitatie van ons online aanbod in de zin van art. 6, lid 1, sub f. van de AVG) gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google LLC ('Google'). Google maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van dit online aanbod door de bezoekers wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen.
16.2. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
16.3. Google gebruikt deze informatie in onze opdracht om het gebruik van ons online aanbod door de gebruiker te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen dat online aanbod en om ons andere diensten die verband houden met het gebruik van dit online aanbod en het internet, aan te bieden. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens anonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.
16.4. Wij gebruiken Google Analytics enkel met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort.
16.5 Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgestuurd, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. De gebruikers kunnen de opslag van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; de gebruikers kunnen bovendien voorkomen dat de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en die betrekking hebben op hun gebruik van het online aanbod, aan Google worden overgemaakt en door Google worden verwerkt, door de browser plugin die onder de volgende link beschikbaar is, te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
16.6. Meer informatie over gegevensgebruik door Google, instellingsmogelijkheden en mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen vindt u op de website van Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ('Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken'), policies.google.com/technologies/ads ('Hoe Google gebruik maakt van cookies in advertenties'), adssettings.google.com/authenticated ('Hoe worden je advertenties gepersonaliseerd').

17. Nieuwsbrieven
17.1. Hieronder informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrieven evenals de aanmeldings-, verzendings-en statistische analyseprocedure evenals over uw rechten om bezwaar te maken. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief verklaart u zich akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.
17.2. Inhoud van de nieuwsbrief: wij verzenden nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met reclame-informatie (hierna 'Nieuwsbrief') uitsluitend met toestemming van de ontvanger of met wettelijke toestemming. Voor zover bij een aanmelding voor de nieuwsbrief de inhoud ervan concreet omschreven wordt, is dat bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Voor het overige bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, acties en onze onderneming.
17.3. Double opt-in en registratie: de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebeurt via een zog. double opt-in-procedure. Dit betekent dat u na uw aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig, zodat niemand zich kan aanmelden met een e-mailadres van een ander. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldingsproces te kunnen aantonen volgens de wettelijke vereisten. Hiertoe behoort het opslaan van het tijdstip van aanmelding en bevestiging, evenals het IP-adres. Evenzo worden de wijzigingen in uw gegevens bij onze verzenddienst geregistreerd.
17.4. Verzenddienst: de verzending van de nieuwsbrief gebeurt via CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, hierna aangeduid als 'Verzenddienst'. De privacybepalingen van de verzenddienst kunt u hier inzien: www.cleverreach.com/en/privacy-policy/. Verder kan de verzenddienst volgens eigen informatie deze gegevens in geanonimiseerde vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken voor de optimalisering of verbetering van de eigen diensten, bijv. voor de technische optimalisering van de verzending en de weergave van de nieuwsbrief of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzenddienst gebruikt de gegevens van onze nieuwbriefontvangers evenwel niet om hen zelf aan te schrijven of om ze door te geven aan derden.
17.5. Aanmeldingsgegevens: om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende uw e-mailadres op te geven. Optioneel vragen wij u om een naam in te voeren, zodat we u persoonlijk kunnen aanspreken in nieuwsbrieven.
17.6. Meting van het succes – De nieuwsbrieven krijgen een zog. 'web-beacon', d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel dat bij het openen van de nieuwsbrief door de server van de verzenddienst wordt opgeroepen. In het kader van deze oproeping wordt eerst technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip van de oproep. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van hun locaties van oproep (die met behulp van de IP-adressen kunnen worden bepaald) of de toegangstijden. Bij de statistische verwerkingen behoort tevens de vaststelling of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Deze informatie kan om technische redenen weliswaar worden toegewezen aan de afzonderlijke ontvangers van nieuwsbrieven. Het is echter niet ons streefdoel, noch dat van de verzenddienst om bepaalde gebruikers te observeren. De verwerkingen dienen eerder om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan hen aan te passen of om verschillende inhoud in overeenstemming met de belangen van onze gebruikers te verzenden.

18. Integratie van diensten en informatie van derden
18.1. Wij gebruiken binnen ons online aanbod op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en rendabele exploitatie van ons online aanbod in de zin van art. 6, lid 1, sub f van de AVG) inhoud- of serviceaanbiedingen van derde aanbieders, om hun inhoud en diensten, zoals bijv. video's of lettertypes te integreren (hierna samen aangeduid als 'inhoud'). Dit veronderstelt steeds dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers kunnen zien, want zonder IP-adres zouden ze de inhoud niet naar hun browser kunnen versturen. Het IP-adres is dus vereist om deze inhoud te kunnen weergeven. Wij zullen dergelijke inhoud alleen gebruiken, als de desbetreffende aanbieders het IP-adres uitsluitend voor het leveren van de inhoud gebruiken. Derde aanbieders kunnen ook zogenoemde pixel-tags (onzichtbare grafieken, ook 'Web Beacons' genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Door de 'pixeltags' kan informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina's van deze website worden geëvalueerd. De anonieme informatie kan verder in cookies op het apparaat van de gebruikers worden opgeslagen en onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en nog andere gegevens over het gebruik van ons online aanbod, alsook met dergelijke informatie uit andere bronnen in verbinding worden gebracht.
• Landkaarten van de dienst 'Google Maps' van de derde aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacyverklaring: www.google.com/policies/privacy/, opt-out: www.google.com/settings/ads/.
• Video's van het platform 'YouTube' van de derde aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacyverklaring: policies.google.com/privacy, opt-out: adssettings.google.com/authenticated.
• In ons online aanbod zijn functies van de dienst Instagram geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Als u bent ingelogd bij uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als websiteaanbieder geen kennis krijgen van de inhoud van de doorgegeven informatie noch van het gebruik ervan door Facebook. Privacyverklaring: instagram.com/about/legal/privacy/.

19. Google-re/marketingdiensten
19.1. Op grond van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en rendabele exploitatie van ons online aanbod in de zin van art. 6, lid 1, sub f van de AVG) gebruiken wij de marketing- en remarketingdiensten (kortweg 'Google-marketingdiensten') van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ('Google').
19.2. Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor de naleving van het Europese gegevensbeschermingsrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
19.3. De Google-marketingdiensten stellen ons in staat om voor en op onze website gericht advertenties te tonen, om gebruikers enkel advertenties te laten zien die hen mogelijk kunnen interesseren. Indien aan een gebruiker bijv. advertenties voor producten worden getoond, waarvoor hij op andere websites belangstelling heeft getoond dan spreekt men van 'remarketing'. Voor die doeleinden wordt bij het opvragen van onze en andere websites waarop Google-marketingdiensten actief zijn, rechtstreeks door een code van Google uitgevoerd en worden er zog. (re)marketing-tags (onzichtbare grafieken of code, ook 'Web Beacons' genoemd) in de website geïntegreerd. Met hun hulp wordt op het apparaat van de gebruikers een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, onder meer door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt genoteerd welke websites de gebruiker opzoekt, voor welke inhoud hij interesse heeft en welke aanbiedingen hij heeft aangeklikt, verder technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd evenals verdere informatie over het gebruik van het online aanbod. Ook het IP-adres van de gebruikers wordt geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google-Analytics meedelen dat het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte wordt ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar wordt ingekort. Het IP-adres wordt niet gecombineerd met gegevens van de gebruiker binnen andere aanbiedingen van Google. De bovenstaande informatie kan vanwege Google ook met dergelijke informatie uit andere bronnen worden samengebracht. Wanneer de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen hem volgens zijn interesses op hem afgestemde advertenties worden getoond.
19.4. De gegevens van de gebruikers worden in het kader van de Google-marketingdiensten anoniem verwerkt. D.w.z. dat Google bijv. niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers opslaat en verwerkt, maar wel dat Google de relevante gegevens met betrekking tot het cookie binnen anonieme gebruikersprofielen verwerkt. D.w.z. dat vanuit het oogpunt van Google de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon worden beheerd en weergegeven, maar voor de cookie-houder, ongeacht wie die cookie-houder is. Dit geldt niet wanneer een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder anonimisering te verwerken. De informatie die door Google-marketingdiensten wordt verzameld over de gebruikers, wordt doorgestuurd naar Google en opgeslagen op servers van Google in de VS.

Bij de door ons gebruikte Google-marketingdiensten hoort onder meer het online reclameprogramma 'Google AdWords'. In geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een ander 'Conversion-cookie'. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De informatie die met het cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion Tracking. De AdWords-klanten worden op de hoogte gebracht van het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en die werden doorgestuurd naar een pagina met een Conversion Tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd.