Skip to Main Content
Cup Concept

Adatvédelmi nyilatkozat

Cup Concept Mehrwegbechersysteme GmbH

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatja Önt a személyes adatok (továbbiakban röviden „adatok”) kezelésének módjáról, terjedelméről és céljáról online ajánlatunk és az azzal összefüggésben lévő weboldalak, funkciók és tartalmak, valamint külső online jelenlétek, mint pl. a közösségi média profilunk keretén belül (továbbiakban együttesen „online ajánlat”). Az alkalmazott fogalmak tekintetében, mint pl. „személyes adatok” vagy azok „kezelése” lásd az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkében található definíciókat.

Cup Concept Mehrwegsysteme GmbH
Adatvédelmi tisztviselő

Elzstraße 3
79350 Sexau
Telefon: +49 (0)7641 – 95429-8001
datenschutz @ cupconcept.com

A kezelt adatok fajtái:
- Állományadatok (pl. nevek, címek).
- Elérhetőségi adatok (pl. e-mail, telefonszám).
- Tartalmi adatok (pl. beírt szövegek, fotók, videók).
- Felhasználási adatok (pl. felkeresett weboldalak, tartalmak iránti érdeklődés, hozzáférési időpontok).
- Meta-/kommunikációs adatok (pl. eszközinformációk, IP-címek).

Adatok különleges kategóriáinak kezelése (GDPR 9. cikk 1. bek.):
- Nem kezelünk különleges kategóriájú adatokat.

Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriái:
- Ügyfelek / érdekeltek / beszállítók.
- Az online ajánlat látogatói és használói.

Az adatkezelés célja:
- Az online ajánlat, annak tartalmának és funkcióinak rendelkezésre bocsátása.
- Szerződéses szolgáltatások nyújtása, szolgáltatás és ügyfélszolgálat.
- Megkeresések megválaszolása és kommunikáció a használókkal.
- Marketing, reklám és piackutatás.
- Biztonsági intézkedések.

Állapot: 25.05.2018

 

1. Vonatkozó jogalapok
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikkének megfelelően tájékoztatjuk Önt adatkezelésünk jogalapjáról. Amennyiben a jogalap az adatvédelmi nyilatkozatban nincs megnevezve, a következő érvényes a hozzájárulás kérésének jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a 7. cikke, a szolgáltatásaink nyújtásához és a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés, valamint a kérdések megválaszolásának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja, és a jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Abban az esetben, ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének d) pontja szolgál jogalapként.

2. Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai és aktualizálása
Kérjük, hogy rendszeresen tájékozódjon adatvédelmi nyilatkozatunk tartalmáról. Ha az általunk végzett adatkezelés változásai szükségessé teszik, azonnal módosítjuk adatvédelmi nyilatkozatunkat. Amint a módosítások miatt szükségessé válik az Ön közreműködése (pl. hozzájárulása) vagy egyéb egyéni értesítés válik szükségessé, tájékoztatjuk Önt.

3. Biztonsági intézkedések
3.1. A GDPR 32. cikkének rendelkezése értelmében a technika állása, a megvalósítási költségek és az adatkezelés jellege, terjedelme, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat különböző bekövetkezési kockázatának és súlyosságának figyelembe vételével megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket teszünk a kockázatnak megfelelő védelmi szint biztosítása érdekében. Az intézkedések közé tartoznak különösen az adatok bizalmas jellegének, integritásának és hozzáférhetőségének biztosítása az adatokhoz való fizikai hozzáférés ellenőrzésével, valamint az azokra vonatkozó hozzáférés, azok bevitelének, továbbításának, hozzáférhetőségének és elkülönítésének biztosítása. Ezen kívül eljárásokat vezettünk be, amelyek biztosítják az érintettek jogainak érvényesítését, az adatok törlését és az adatok veszélyeztetésére való reagálást. Továbbá a személyes adatok védelmét már a hardver, szoftver, valamint az eljárások fejlesztésénél, ill. kiválasztásánál figyelembe vesszük, az adatvédelem elvének megfelelően műszaki kialakítással és az alapértelmezett adatvédelemmel(GDPR 25. cikk).

4. Együttműködés adatfeldolgozókkal és harmadik felekkel
4.1. Amennyiben adatkezelési tevékenységünk keretében adatokat hozunk más személyek és vállalatok (adatfeldolgozók vagy harmadik felek) tudomására, azokat nekik átadjuk, vagy egyéb módon hozzáférést biztosítunk számukra az adatokhoz, az kizárólag törvényes engedély alapján történik (pl. amikor a harmadik fél, pl. fizetési szolgáltató részére történő továbbítás a GDPR 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges), ahhoz Ön hozzájárulását adta, jogi kötelezettség ezt előírja, vagy jogos érdekünk alapján (pl. megbízottak, webhosting szolgáltató stb. alkalmazása esetén).

4.2. Amennyiben az adatok kezelésével harmadik felet bízunk meg ún. „adatfeldolgozási szerződés” alapján, az a GDPR 28. cikke alapján történik.

5. Adattovábbítások harmadik országokba
Amennyiben harmadik országban (azaz az Európai Unión (EU) vagy az Európai gazdasági Térségen (EGT) kívül kezeljük fel az adatokat vagy ez harmadik fél szolgáltatásának igénybe vételével történik, vagy adatokat harmadik fél részére közzétesszük, ill. továbbítjuk, akkor arra csak úgy kerülhet sor, ha az szerződéses vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségeink teljesítése, az Ön hozzájárulása, törvényi kötelezettség vagy jogos érdekünk alapján történik. A törvény által előírt vagy szerződés szerinti engedélyek fenntartásával az adatok kezelését harmadik országban csak a GDPR 44. és azt követő cikkeiben foglalt különös előfeltételek teljesülése esetén végezzük vagy végeztetjük. Ez azt jelenti, hogy az adatkezelés pl. különleges garanciák alapján, mint például az EU adatvédelmi szintjének megfelelő adatvédelmi szint hivatalosan elismert megállapítása (pl. az USA esetén a „Privary Shield” (Adatvédelmi Pajzs) által) vagy hivatalosan elismert speciális szerződéses kötelezettségek (úgynevezett „általános szerződési feltételek”) esetén történik.

6. Az érintettek jogai
6.1. Önnek joga van igazolást kérni arról, hogy bizonyos adatok kezelése folyamatban van-e, és felvilágosítást, valamint további tájékoztatást kapni ezekről az adatokról, és másolatot kapni az adatokról a GDPR 15. cikkének megfelelően.
6.2. Önnek a GDPR 16. cikke értelmében joga van az Önre vonatkozó adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését kérni.
6.3. A GDPR 17. cikke rendelkezései értelmében Önnek joga van kérni, hogy az Önre vonatkozó adatokat haladéktalanul töröljék, illetve a GDPR 18. cikke rendelkezései értelmében joga van az adatkezelés korlátozását kérni.
6.4. Ön jogosult kérni, hogy a GDPR 20. cikke rendelkezése szerint megkapja az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat, valamint kérheti azok más adatkezelők részére történő továbbítását.
6.5. Továbbá a GDPR 77. cikke értelmében Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál.

7. Visszavonás joga
Önnek joga van a megadott hozzájárulást a GDPR 7. cikke (3) bekezdése értelmében jövőbeli hatállyal visszavonni.

8. Tiltakozáshoz való jog
Az Önre vonatkozó adatok jövőbeli kezelése ellen Ön bármikor tiltakozhat a GDPR 21. cikkének rendelkezései értelmében. A tiltakozás különösképpen a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen történhet.

9. Sütik és tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés esetén
Ideiglenes és állandó sütiket, azaz kis fájlokat használunk, amelyek a felhasználó eszközein tárolódnak (a fogalom és a működés magyarázatát lásd a jelen adatvédelmi nyilatkozat utolsó szakaszában). A sütik részben a biztonságot szolgálják, vagy az online ajánlatunk működéséhez (pl. a weboldal megjelenítése) szükségesek, vagy pedig a süti-bannerek elfogadásakor a felhasználói döntések tárolásához. Ezen kívül sütiket alkalmazunk mi vagy technológiai partnereink az elérések mérésére vagy marketing célokra, amiről a felhasználókat az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk.
Az online marketing céljából alkalmazott sütik elleni általános tiltakozás sok szolgáltatásnál, mindenekelőtt tracking esetén lehetséges, az amerikai www.aboutads.info/choices/ oldalon vagy a www.youronlinechoices.com EU-oldalon. A sütik tárolása továbbá annak a böngésző beállításaiban történő kikapcsolásával is elérhető. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a jelen online ajánlat nem minden funkciója lesz használható.

10. Adatok törlése
10.1. Az általunk kezelt adatokat a GDPR 17. és 18. cikke értelmében töröljük, vagy kezelésüket korlátozzuk. Amennyiben a jelen adatvédelmi nyilatkozatban nincs kifejezetten megadva, a nálunk tárolt adatok törlésre kerülnek, amint azok a rendeltetési céljukhoz már nem szükségesek és a törlés nem ellentétes a törvény által előírt megőrzési kötelezettséggel. Amennyiben az adatok nem kerülnek törlésre, mert más és a törvény által megengedett célokból szükségesek, akkor kezelésük korlátozásra kerül. Ez azt jelenti, hogy az adatokat zároljuk, és nem kezeljük más célból. Ez érvényes pl, az olyan adatokra, amelyeket kereskedelmi vagy adójogi okokból kell megőrizni.
10.2. A törvényi előírások szerint a megőrzés 6 évre történik a Kereskedelmi Törvénykönyv (HGB) 257. § 1. bekezdése szerint (kereskedelmi könyvek, leltárak, nyitó mérlegek, éves beszámolók, kereskedelmi levelezések, könyvelési bizonylatok stb.), valamint 10 évre az Adótörvény (AO) 147. § 1. bekezdése szerint (könyvek, feljegyzések, üzleti jelentések, könyvelési bizonylatok, kereskedelmi és üzleti levelezések, adóügyi szempontból releváns dokumentumok stb.).

11. Szerződéses szolgáltatások nyújtása
A meglévő ügyfelek adatait (pl. a felhasználók neve és címe, valamint elérhetősége), szerződésadatokat (pl. igénybe vett szolgáltatások, kapcsolattartók neve, fizetési információk) szerződéses kötelezettségeink teljesítése és szervizszolgáltatásaink céljából a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint kezeljük. Az online űrlapokon a kötelezőként megjelölt mezők adatai a szerződéskötéshez szükségesek.

12. Kapcsolatfelvétel
12.1. A velünk való kapcsolatfelvételkor (kapcsolatfelvételi űrlap vagy e-mail útján) a felhasználó adatait a megkeresés feldolgozásához és annak lebonyolításához a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése b) pontja szerint kezeljük.
12.2. A felhasználók adatait ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerünkben („CRM rendszer”) vagy hasonló ügyfélszolgálati szervezetnél tárolhatjuk.
12.3. Azonnal töröljük a megkereséseket, ha azokra már nincs szükség. A szükségességüket kétévente felülvizsgáljuk. Azoknak az ügyfeleknek a megkereséseit, akik ügyfélfiókkal rendelkeznek, tartósan tároljuk, és a törléshez az ügyfélfiók adatait vesszük figyelembe. Törvény által előírt archiválási kötelezettség esetén annak lejártával kerül sor a törlésre (kereskedelmi jogi (6 év) és adójogi (10 év) megőrzési kötelezettség).

13. Hozzáférési adatok gyűjtése és naplófájlok
13.1. A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében fennálló jogos érdekünk alapján adatokat gyűjtünk a szerverhez való minden hozzáférésről, amelyen a jelen szolgáltatás található (úgynevezett szerver naplófájlok). A hozzáférési adatok közé tartoznak a letöltött weboldal, fájl neve, a lehívás dátuma és időpontja, az átvitt adatmennyiség, a sikeres letöltésről szóló jelentés, a böngésző típusa és verziója, a felhasználó operációs rendszere, hivatkozó URL (az előzőleg meglátogatott oldal), IP cím és a lekérdező szolgáltató.
13.2. A naplófájl-információkat biztonsági okokból (pl. visszaélési vagy csalási cselekmények felderítése) legfeljebb hét napig tároljuk, azután töröljük. Azok az adatok, amelyek további megőrzése bizonyítási célokból szükséges, az adott eset végső tisztázásáig nem kerülnek törlésre.

14. Online jelenlétek a közösségi médiában
14.1. Online jelenlétünket közösségi hálózatokon és platformokon biztosítjuk, hogy az ezeken aktív ügyfelekkel, érdeklődőkkel és felhasználókkal kommunikálhassunk, és őket ott szolgáltatásinkról tájékoztatni tudjuk. Az adott hálózatok és platformok használatára azok mindenkori üzemeltetőinek üzleti feltételei és adatkezelési irányelvei vonatkoznak.
14.2. Amennyiben az adatvédelmi nyilatkozatunkban másképp nem szerepel, a felhasználók adatait csak abban az esetben kezeljük, ha velünk a közösségi hálózatokon és platformokon kommunikálnak, pl. hozzászólást írnak az oldalunkon vagy nekünk üzenetet küldenek.

15. Sütik és hatótávolság mérés
15.1. A sütik olyan információk, amelyeket webszerverünk vagy harmadik felek webszerverei a felhasználó böngészőjének továbbítanak és azokat ott a későbbi lehívás céljából tárolják. A sütik lehetnek kis fájlok vagy az információtárolás egyéb formái.
15.2. Munkamenet sütiket használunk, amelyek csak az oldalunkon tett tényleges látogatás időtartamára kerülnek tárolásra (pl. az Ön bejelentkezési állapotának tárolása érdekében vagy azért, hogy az ajánlatfunkciót és így egyáltalán az online ajánlatunk használatát lehetővé tudjuk tenni). A munkamenet süti egy véletlenszerűen generált egyértelmű azonosítót tárol egy úgynevezett munkamenet azonosítót. Ezenkívül a süti tartalmazza az eredetére vonatkozó adatot és a tárolási határidőt. Ezek a sütik nem tudnak más adatokat tárolni. A munkamenet sütik törlődnek, ha Ön befejezte online ajánlatunk használatát és pl. kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt.
15.3. A sütik álneves hatótávolság mérés keretében történő alkalmazásáról a felhasználók a jelen adatvédelmi nyilatkozatban kapnak tájékoztatást.
15.4. Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy sütik kerüljenek tárolásra a számítógépén, akkor a böngésző rendszerbeállításaiban a megfelelő opcióval letilthatja azokat. A sütik letiltása a jelen online ajánlat korlátozott működését eredményezheti.
15.5. A hatótávolság mérési vagy reklámcélokra szolgáló sütik használata ellen a hálózati reklámozás letiltási oldalán (http://optout.networkadvertising.org/), és ezen kívül az amerikai weboldalon (http://www.aboutads.info/choices) vagy az európai weboldalon (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/) tiltakozhat.

16. Google Analytics
16.1. Jogos érdekeink alapján (azaz az online ajánlatunk elemzése, optimalizálása és gazdasági hasznosítása iránti érdek a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése értelmében) a Google Analytics-et használjuk, amely a Google LLC („Google”) webanalitikai szolgáltatása. A Google sütiket használ. A süti által generált információk az online ajánlatnak a felhasználók által történő használatáról általában az Egyesült Államokban lévő Google szerverre kerülnek, és azokat ott tárolják.
16.2. A Google az adatvédelmi pajzsról szóló szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, amely garantálja az európai adatvédelmi jogszabályok betartását (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
16.3. A Google ezeket az információkat a mi megbízásunkból arra használja, hogy értékelje az online ajánlatunk felhasználását a felhasználók által, hogy ezen online ajánlat tevékenységeiről jelentéseket készítsen, és további szolgáltatásokat nyújtson nekünk az online ajánlat használatával és az internethasználattal kapcsolatban. Ebben az esetben a kezelt adatok álnevesített felhasználói profilok hozhatók létre.
16.4. A Google Analytics-et csak aktivált IP-álnevesítéssel használjuk. Ez azt jelenti, hogy a Google lerövidíti a felhasználók IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő országaiban. Csak kivételes esetekben kerül sor arra, hogy a teljes IP-címet elküldjük egy Google-kiszolgálóra az Egyesült Államokba és az ott kerül lerövidítésre.
16.5. A felhasználó böngészője által átküldött IP-cím nem lesz összekapcsolva a Google által szolgáltatott egyéb adatokkal. A felhasználók megakadályozhatják a sütik tárolását a böngésző megfelelő beállításával. A felhasználók megakadályozhatják a Google részére a süti által generált adatok és az online ajánlat használatával kapcsolatos adatok összegyűjtését, valamint az adatok Google általi kezelését a következő linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
16.6. További információk a Google adathasználatáról, beállítási és tiltakozási lehetőségekről a Google weboldalain található: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Adatok felhasználása a Google által partnereink webhelyeinek vagy alkalmazásainak használata során”), policies.google.com/technologies/ads („Adathasználat reklámcélokra”), adssettings.google.com/authenticated („Adatok kezelése, amelyeket a Google hirdetések megjelenítésére használ”)

17. Hírlevél
17.1. A következő információkkal tájékoztatjuk a hírlevelünk tartalmáról, valamint a regisztrációs, szállítási és statisztikai értékelési eljárásokról, valamint az Ön tiltakozási jogáról. A hírlevélre való feliratkozással Ön elfogadja a tájékoztatást és a leírt eljárásokat.
17.2. A hírlevél tartalma: Hírleveleket, e-maileket és egyéb rekláminformációkat tartalmazó elektronikus üzeneteket (a továbbiakban: hírlevél) csak a címzett hozzájárulásával vagy jogi engedéllyel küldünk. Amennyiben a hírlevél tartalmát a hírlevélre való feliratkozás keretében konkrétan leírják, a felhasználó hozzájárulása szempontjából az irányadó. Egyébiránt hírleveleink információkat tartalmaznak termékeinkről, ajánlatainkról, akcióinkról és vállalatunkról.
17.3. Kettős opt-in és naplózás: A hírlevélre való feliratkozás úgynevezett kettős opt-in eljárással történik, vagyis a feliratkozás után kap egy e-mailt, amelyben felkérjük Önt, hogy erősítse meg a feliratkozást. Ez a megerősítés azért szükséges, hogy senki ne iratkozhasson fel idegen e-mail címekkel. A hírlevélre való feliratkozás naplózásra kerül annak érdekében, hogy a feliratkozási folyamat igazolható legyen a jogszabályi követelményeknek megfelelően. Ez magában foglalja a feliratkozás és a megerősítés időpontjának, valamint az IP-címnek az elmentését. Hasonlóképpen, a szállítási szolgáltatónál tárolt adatok változásai naplózásra kerülnek.
17.4. Szállítási szolgáltató: A hírlevelet a CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede (a továbbiakban: „szállítási szolgáltató¨) küldi. A szállítási szolgáltató adatvédelmi irányelveit itt tekintheti meg: www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Továbbá, a szállítási szolgáltató saját információi szerint továbbíthatja ezeket az adatokat álnevesített formában, azaz felhasználó hozzárendelése nélkül, saját szolgáltatásaik optimalizálására vagy javítására, pl. a küldemények technikai optimalizálására és a hírlevelek megjelenítésére, illetve statisztikai célokra annak meghatározására, hogy a címzettek mely országokból származnak. A szállítási szolgáltató azonban nem használja hírlevelünk címzettjeinek adatait, hogy saját maga írjon vagy azokat harmadik félnek történő továbbításra.
17.5. Feliratkozási adatok: A hírlevélre való feliratkozásához elegendő az e-mail cím megadása. Opcionálisan kérjük, hogy adjon meg egy nevet a hírlevélben történő személyes megszólításhoz.
17.6. Teljesítménymérés - A hírlevelek úgynevezett „web-jelzőt" tartalmaznak, azaz egy olyan pixel méretű fájlt, amely a hírlevél megnyitása után a szállítási szolgáltató szerveréről letöltésre kerül. A letöltés során technikai információkat, például a böngésző és a rendszer adatait, valamint az IP-címét és a letöltés idejét gyűjtik össze. Ez az információ a szolgáltatások műszaki teljesítményének javítására szolgál a specifikációik vagy a célcsoportok és azok olvasási szokásai alapján, azok letöltési helye (amely az IP-cím segítségével határozható meg) vagy a hozzáférési idők alapján. A statisztikai felmérések magukban foglalják annak meghatározását is, hogy a hírleveleket megnyitják-e, mikor nyitják meg, és melyik linkekre kattintanak. Technikai okokból ezek az információk a hírlevél egyes címzettjeihez hozzárendelhetők. Ugyanakkor nem az a vállalatunk vagy a szállítási szolgáltató célja, hogy az egyes felhasználókat megfigyeljük. Az értékelések sokkal inkább szolgálnak arra, hogy felhasználóink olvasási szokásait felismerjük, és tartalmainkat hozzá igazítsuk, vagy felhasználóink érdeklődésének megfelelő különböző tartalmakat küldjünk.

18. Harmadik fél szolgáltatásainak és tartalmainak beágyazása
18.1. A jogos érdekeink (azaz az online ajánlatunk elemzése, optimalizálása és gazdasági hasznosítás iránti érdek a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése értelmében) alapján a harmadik felek által kínált tartalmi és szolgáltatási ajánlatokat illesztünk be, hogy azok tartalmát és szolgáltatásait, például videókat vagy betűtípusokat (továbbiakban együttesen „tartalmak”), beágyazzuk. Ez mindig azt feltételezi, hogy ezen tartalmak harmadik fél szolgáltatói észlelik a felhasználók IP-címét, mivel az IP-cím nélkül nem tudnák a böngészőjüknek a tartalmakat elküldeni. Ezért szükséges a tartalom megjelenítéséhez az IP-cím. Arra törekszünk, hogy csak olyan tartalmakat használjunk, amelyek szolgáltatója az IP-címet csak a tartalmak kézbesítéséhez használja. A harmadik felek statisztikai vagy marketing célokra is használhatnak úgynevezett pixelcímkéket (láthatatlan grafikák, más néven „webjelzők”). A „pixelcímkék” segítségével elemezhetők az olyan információk, mint a látogatói forgalom ezen a weboldalon. Az álnevesített információk tárolhatók a felhasználó eszközén sütikben is, és tartalmazhatnak többek között a böngészőre és az operációs rendszerre vonatkozó technikai információkat, webes hivatkozásokat, a látogatás időpontját, valamint az online ajánlatunk használatával kapcsolatos egyéb információkat.
• A „Google Maps” szolgáltatás térképeit a harmadik fél szolgáltató Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, bocsátotta rendelkezésre. Adatvédelmi nyilatkozat: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: www.google.com/settings/ads/.
• A „YouTube” platform videóit a harmadik fél szolgáltató Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Adatvédelmi nyilatkozat: policies.google.com/privacy, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated.
• Online ajántlatunkon belül be van ágyazva az Instagram szolgáltatás. Ezeket a szolgáltatásokat az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA biztosítja. Ha be van jelentkezve az Instagram-fiókjába, az Instagram-gombra kattintva összekapcsolhatja oldalunk tartalmát az Instagram-profiljával. Ez lehetővé teszi az Instagram számára, hogy oldalunk meglátogatását a felhasználói fiókjához társítsa. Felhívjuk figyelmét, hogy az oldalak szolgáltatójaként nem kapunk információkat a továbbított adatok tartalmáról és a Instagram által történő felhasználásról. Adatvédelmi nyilatkozat: instagram.com/about/legal/privacy/.

19. Google-Re/Marketing-szolgáltatások
19.1. A jogos érdekeink (azaz az online ajánlatunk elemzése, optimalizálása és gazdasági hasznosítás iránti érdek a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése értelmében) alapján a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”) marketing- és remarketing szolgáltatásait (röviden „Google marketing szolgáltatások”) használjuk.
19.2. A Google az adatvédelmi pajzsról szóló szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, amely garantálja az európai adatvédelmi jogszabályok betartását (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
19.3. A Google marketing szolgáltatások lehetővé teszik számunkra, hogy a weboldalunk számára, illetve a weboldalunkon célzottabban jeleníthessünk meg hirdetéseket, hogy csak azokat a hirdetéseket lássák a felhasználók, amelyek potenciálisan megfelelnek az érdeklődésüknek. Ha egy felhasználó számára pl. olyan termékekre vonatkozó hirdetések jelennek meg, amelyek más weboldalon érdekelték, „remarketingről” beszélünk. E célból a mi és mások olyan weboldalainak felkeresésekor, amelyeken a Google marketing szolgáltatás aktív, a Google azonnal végrehajt egy kódot, és úgynevezett (re)marketing címkéket (láthatatlan grafika vagy kód, más néven „webjelző”) ágyaz be a weboldalba. Segítségükkel a felhasználó eszközén mentésre kerül egy egyedi süti, azaz egy kis fájl (a sütik helyett hasonló technológiák is használhatók). A sütiket különböző domainek állíthatják be, többek között google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com vagy googleadservices.com. Ebben a fájlban található, hogy melyik weboldalt látogatta meg a felhasználó, milyen tartalmak iránt érdeklődik, és milyen ajánlatokra kattintott, valamint a böngészőre és az operációs rendszerre vonatkozó technikai információkat, webhivatkozásokat, a látogatás időpontját és az online ajánlat használatával kapcsolatos egyéb információkat. A felhasználók IP-címe is rögzítésre kerül, így a Google Analytics keretében tájékoztatjuk, hogy az IP-címet az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő országaiban lerövidítik, és csak kivételes esetekben kerül sor arra, hogy a teljes IP-címet elküldjük egy Google-kiszolgálóra az Egyesült Államokba és az ott kerül lerövidítésre. Az IP-cím nem lesz összekapcsolva a felhasználó adataival a Google egyéb ajánlataiban. A fenti információkat a Google más forrásokból származó információkkal is összekapcsolhatja. Ha a felhasználó ezt követően más weboldalakat látogat meg, akkor az érdeklődésének megfelelően a rá szabott hirdetések jeleníthetők meg.
19.4. A felhasználók adatait a Google marketing szolgáltatások keretében álnevesítve kezelik. Azaz a Google pl. nem a felhasználók nevét vagy e-mail címét menti és kezeli, hanem a releváns sütik által gyűjtött adatokat az álnevesített felhasználói profilokban, vagyis a Google szemszögéből a hirdetéseket nem egy meghatározott személy számára kezelik és jelenítik meg, hanem a süti-tulajdonos számára, függetlenül attól, hogy ki ez a süti-tulajdonos. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a felhasználó kifejezetten engedélyezte a Google számára az adatok álnevesítés nélküli kezelését. A Google marketing szolgáltatások segítségével a felhasználókról gyűjtött információk a Google-nak továbbítódnak és a Google szerverein tárolódnak az Egyesült Államokban.

Az általunk használt Google marketing szolgáltatások közé tartozik a „Google AdWords” online hirdetési program. A Google AdWords esetében minden Adwords-ügyfél más „konverziós sütit” kap. A sütiket így nem lehet az Adwords-ügyfelek weboldalain nyomon követni. A sütik segítségével összegyűjtött információk arra szolgálnak, hogy konverziós statisztikákat állítsanak elő az AdWords-ügyfelek számára, akik a konverziókövetést választották. Az AdWords-ügyfelek megtudják a felhasználók számát, akik a hirdetésükre rákattintottak és át lettek irányítva egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra. Azonban nem kapnak olyan információkat, amely személyesen azonosítja a felhasználókat.