Skip to Main Content
Cup Concept

Prohlášení o ochraně dat

Cup Concept Mehrwegbechersysteme GmbH

Toto prohlášení o ochraně dat vám osvětluje způsob, objem a účel zpracování osobních dat (dále jen „data“) v rámci naší online nabídky a s ní souvisejících webových stránek, funkcí a obsahů stejně jako externích online přítomností, jakou je např. náš profil v sociálních médiích (v dalším textu společně označované jako „online nabídka“). Se zřetelem na používané abstraktní termíny jako např. „osobní data“ nebo jejich „zpracování“ odkazujeme na definice v čl. 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Cup Concept Mehrwegsysteme GmbH
Subjekt pověřený ochranou dat

Elzstraße 3,
79350 Sexau
Telefon: +49 (0)7641 – 95429-8001
datenschutz @ cupconcept.com

Druhy zpracovávaných dat:
- Údaje o zásobách (např. jména, adresy).
- Kontaktní data (např. e-mail, telefonní čísla).
- Údaje o obsahu (např. textové vstupy, fotografie, videa).
- Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsahy, přístupové doby).
- Metadata / komunikační data (např. informace o zařízeních, IP adresy).

Zpracování zvláštních kategorií dat (čl. 9 odst. 1 GDPR):
- Nezpracovávají se žádné zvláštní kategorie dat.

Kategorie osob, kterých se týká zpracování:
- Zákazníci / zájemci / dodavatelé.
- Návštěvníci a uživatelé online nabídky.

Účel zpracování:
- Zpřístupnění online nabídky, jejích obsahů a funkcí.
- Poskytnutí smluvních výkonů, servisu a zákaznické péče.
- Zodpovězení kontaktních poptávek a komunikace s uživateli.
- Marketing, reklama a průzkum trhu.
- Bezpečnostní opatření.

Stav: 25.05.2018

 

1. Rozhodné právní základy
Podle pravidla čl. 13 GDPR vám sdělíme právní podklady našich datových zpracování. Pokud není právní podklad v prohlášení o ochraně dat uveden, platí následující: Právním podkladem pro obstarání souhlasů je čl. 6 odst. 1 písmeno a) a čl. 7 GDPR, právním podkladem pro zpracování ke splnění našich výkonů a provedení smluvních opatření stejně jako zodpovězení poptávek je čl. 6 odst. 1 písmeno. b) GDPR, právním podkladem pro zpracování ke splnění našich právních povinností je čl. 6 odst. 1 písmeno c) GDPR a právním podkladem pro zpracování k hájení našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR. Pro případ, že životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby vyvolají nutnost zpracování personálních dat, poslouží jako právní podklad čl. 6 odst.1 písmeno d) GDPR.

2. Změny a aktualizace prohlášení o ochraně dat
Informujte se prosím pravidelně o obsahu našeho prohlášení o ochraně dat. Upravujeme prohlášení o ochraně dat, jakmile je to kvůli změnám našeho zpracování dat zapotřebí. Informujeme vás, jakmile je v důsledku změn třeba spolupráce na vaší straně (např. souhlas) nebo je potřebné jiné individuální vyrozumění.

3. Bezpečnostní opatření
3.1. Podle pravidla čl. 32 GDPR přijímáme s ohledem na stav techniky, realizační náklady a druh, objem, okolnosti a účely zpracování stejně jako na vstupní pravděpodobnost a vážnost rizika pro práva a svobody fyzických osob vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň ochrany přiměřenou riziku; k opatřením patří zvláště zabezpečení důvěrnosti, integrity a disponibility dat cestou kontroly fyzického přístupu k datům stejně jako jich se týkající dostupnosti, zadávání, předávání, zajištění disponibility a jejich oddělování. Následně jsme nastavili postupy zaručující uplatnění práv dotčených subjektů, výmaz dat a zareagování v případě ohrožení dat. Dále bereme v úvahu ochranu osobních dat už při vývoji, popř. výběru hardwaru, softwaru a postupů v souladu se zásadou ochrany dat konfigurací techniky a výchozími nastaveními příznivými ochraně dat (čl. 25 GDPR).

4. Spolupráce se zpracovateli objednávek a třetími stranami
4.1. Pokud v rámci svého zpracování sdělujeme data jiným osobám a podnikům (zpracovatelům zakázek nebo třetím stranám), předáváme jim je nebo jim poskytujeme přístup k datům jinak, probíhá to pouze na základě zákonného povolení (např. když je předání dat třetí straně, jakou je třeba poskytovatel platby, potřebné podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR ke splnění smlouvy), je to s vaším svolením za předpokladu právní povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při použití zmocněnců, správců webu atd.).

4.2. Pokud pověříme třetí stranu zpracováním dat na základě tzv. „smlouvy o provedení zakázky“, děje se tak na základě čl. 28 GDPR.

5. Předávky ve třetích zemích
Pokud zpracováváme data ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), nebo pokud se to děje v rámci čerpání služeb třetích stran nebo zveřejněním, popř. předáním třetím stranám, dojde k tomu jen tehdy, když se to děje pro splnění našich (před)smluvních povinností, na základě jejich souhlasu, na základě právních povinnosti nebo na základě našich oprávněných zájmů. S výhradou zákonných nebo smluvních povolení zpracováváme nebo necháváme zpracovávat data ve třetí zemi jen při předložení zvláštních předpokladů čl. 44 a dalších GDPR. To znamená, že zpracování probíhá např. na základě zvláštních záruk, jako oficiálně uznaného zjištění EU odpovídající úrovně ochrany dat (např. pro USA skrze „Privacy Shield“) nebo dodržení oficiálně uznaných speciálních smluvních povinností (takzvaných „standardních smluvních klauzulí“).

6. Práva dotčených osob
6.1. Máte právo požadovat potvrzení o tom, zda se příslušná data zpracovávají a na informaci o těchto datech stejně jako na další informace a kopie dat podle čl. 15 GDPR.
6.2. Podle čl. 16 GDPR máte právo požadovat doplnění dat, která se vás týkají, nebo opravu nesprávných dat, která se vás týkají.
6.3. Podle pravidla čl. 17 GDPR máte právo požadovat, aby byla příslušná data neprodleně smazána, popř. alternativně podle pravidla čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování dat.
6.4. Máte právo požadovat, abyste data, která se vás týkají, jež jste nám dali k dispozici podle pravidla čl. 20 GDPR, obdrželi a požadovat jejich předání jiným odpovědným pracovníkům.
6.5. Dále máte podle čl. 77 GDPR právo podat u příslušného orgánu dozoru stížnost.

7. Právo na odvolání
Máte právo odvolat udělené souhlasy podle čl. 7 odst. 3 GDPR s účinkem do budoucna.

8. Právo na vznesení námitky
Proti budoucímu zpracování dat, které se vás týká, můžete podle pravidla čl. 21 GDPR kdykoli vznést námitku. Námitka je obzvláště možná proti zpracování pro účely přímé reklamy.

9. Soubory cookie a právo na vznesení námitky při přímé reklamě
Používáme dočasné a trvalé soubory cookie, tj. malé soubory, které se ukládají na uživatelských zařízeních (vysvětlení pojmu a funkce najdete v posledním odstavci tohoto prohlášení o ochraně dat). Soubory cookie slouží k bezpečnosti nebo jich je zapotřebí pro provoz naší online nabídky (např. pro zobrazení webových stránek) nebo napomáhají uživatelskému rozhodnutí při potvrzení o ukládání souborů cookie. Kromě toho používáme my nebo naši technologičtí partneři soubory cookie k měření dosahu a marketingovým účelům, o čemž se uživatelé dozvídají v prohlášení o ochraně dat.
Obecnou námitku proti souborům cookie nasazovaným k účelům online marketingu lze při velkém počtu služeb, zvláště v případě trackingu, vysvětlit prostřednictvím americké webové stránky www.aboutads.info/choices/ nebo stránky Evropské unie www.youronlinechoices.com. Dále lze docílit zabránění ukládání souborů cookie jejich vypnutím v nastaveních prohlížeče. Myslete prosím na to, že potom nebude v některých případech možné používat všechny funkce této online nabídky.

10. Výmaz dat
10.1. Námi zpracovávaná data se podle pravidla čl. 17 a 18 GDPR mažou nebo je jejich zpracování omezeno. Není-li to v rámci tohoto prohlášení o ochraně dat výslovně uvedeno, mažou se u nás uložená data, jakmile již nejsou potřebná k určenému účelu a nestojí-li výmazu v cestě zákonné úschovní povinnosti. Pokud se data nevymažou, protože jich je třeba k jiným a zákonně přípustným účelům, omezí se jejich zpracování. Tj. data se uzamknou a nezpracovávají se k jiným účelům. To platí např. pro data, která je třeba uschovat z obchodně nebo daňově právních důvodů.
10.2. Podle zákonných norem probíhá úschova obzvláště na 6 let podle § 257 odst. 1 HGB (obchodní knihy, inventury, počáteční rozvahy, roční účetní závěrky, obchodní dopisy, účetní doklady atd.) stejně jako na 10 let podle § 147 odst. 1 AO (knihy, zápisy, situační zprávy, účetní doklady, obchodní dopisy, podklady relevantní pro zdanění atd.).

11. Poskytování smluvních výkonů
Zpracováváme údaje o zásobách (např. jména a adresy stejně jako kontaktní data uživatelů), smluvní údaje (např. využité výkony, jména kontaktních osob, platební informace) za účelem plnění našich smluvních povinností a servisních služeb podle čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR. Vstupy označené v online formulářích jako povinné jsou potřebné k uzavření smlouvy.

12. Navázání kontaktu
12.1. Při navázání kontaktu s námi (přes kontaktní formulář nebo e-mailem) se údaje uživatele potřebné k vyřízení kontaktní poptávky a jejího průběhu zpracují dle čl. 6 odst. 1 písmeno b) GDPR.
12.2. Údaje uživatelů mohou být ukládány v našem systému pro správu vztahů se zákazníky (customer relationship management – CRM) nebo ve srovnatelné poptávkové organizaci.
12.3. Poptávky mažeme, jakmile již nejsou potřebné. Potřebnost kontrolujeme každé dva roky; poptávky zákazníků, kteří mají zákaznický účet, ukládáme trvale a k výmazu odkazujeme na údaje k zákaznickému účtu. V případě zákonných archivačních povinností dojde k výmazu po jejich uplynutí (konec úschovní povinnosti obchodně právní je 6 let a daňově právní 10 let).

13. Průzkum přístupových dat a provozních deníků
13.1. Zkoumáme na základě svých oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR data o každém přístupu na server, na kterém se tato služba nachází (takzvané logovací soubory serveru). K přístupovým datům patří jméno vyvolané webové stránky, soubor, datum a čas vyvolání, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném vyvolání, typ prohlížeče včetně verze, operační systém uživatele, URL odkazující stránky (předtím navštívené stránky), IP adresa a dotazující se poskytovatel.
13.2. Informace z logovacích souborů se z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění zneužití nebo podvodu) ukládají na dobu maximálně sedmi dnů a potom se mažou. Data, jejichž další uchování je nutné k účelům dokazování, jsou až do konečného vyjasnění příslušného případu z mazání vyňata.

14. Online přítomnost v sociálních médiích
14.1. Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a platformách, abychom tam mohli komunikovat s aktivními zákazníky, zájemci a uživateli a mohli je tam informovat o svých službách. Při návštěvě těchto sítí a platforem platí obchodní podmínky a směrnice pro zpracování dat jejich příslušných provozovatelů.
14.2. Není-li v rámci našeho prohlášení o ochraně dat uvedeno jinak, zpracováváme data uživatelů v rozsahu, v jakém s námi na sociálních sítích a platformách komunikují, např. zanechávají na naší online přítomnosti příspěvky nebo nám zasílají zprávy.

15. Soubory cookie a měření dosahu
15.1. Soubory cookie jsou informace, které se přenášejí z našeho webového serveru nebo webových serverů třetích stran na webové prohlížeče uživatelů a tam se ukládají pro pozdější vyvolání. U souborů cookie se může jednat o malé soubory nebo jiné druhy ukládání informací.
15.2. Používáme „session cookies“, které se ukládají jen na dobu aktuální návštěvy naší online přítomnosti (např. aby se vůbec umožnilo uložení stavu vašeho přihlášení nebo nabídková funkce, a tím používání naší online nabídky). Do souboru session cookie se odloží náhodně vytvořené jednoznačné identifikační číslo, takzvané session ID. Mimoto soubor cookie obsahuje údaj o svém původu a lhůtu pro uložení. Tyto soubory cookie nemohou ukládat žádné jiné údaje. Soubory session cookie se smažou, když ukončíte používání naší online nabídky a např. se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
15.3. O použití souborů cookie v rámci pseudonymního měření dosahu jsou uživatelé informováni v rámci tohoto prohlášení o ochraně dat.
15.4. V případě, že si uživatelé nepřejí ukládání souborů cookie na svém počítači, jsou požádáni, aby si deaktivovali příslušnou volitelnou možnost v systémových nastaveních svého prohlížeče. Uložené soubory cookie lze vymazat v systémových nastaveních prohlížeče. Zakázání souborů cookie může vést k omezení funkčnosti této online nabídky.
15.5. Proti nasazení souborů cookie, které slouží k měření dosahu a reklamním účelům, můžete vznášet námitky prostřednictvím deaktivační stránky iniciativy pro internetovou reklamu (http://optout.networkadvertising.org/) a dodatečně prostřednictvím americké webové stránky (http://www.aboutads.info/choices) nebo evropské webové stránky (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

16. Google Analytics
16.1. Na základě svých oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR) využíváme Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google LLC (dále jen „Google“). Google používá soubory cookie. Informace vytvořené prostřednictvím souborů cookie o používání online nabídky uživateli se zpravidla přenášejí na server Googlu v USA a tam se ukládají.
16.2. Google je certifikován podle Dohody Privacy Shield a nabízí na tomto základě záruku dodržování evropského práva na ochranu dat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
16.3. Google používá tyto informace podle našeho zadání, aby vyhodnocoval využívání naší online nabídky uživateli, sestavoval hlášení o činnostech v rámci této online nabídky a poskytoval nám další služby související s využíváním online nabídky a internetu. Přitom mohou být ze zpracovaných dat vytvářeny pseudonymní uživatelské profily uživatelů.
16.4. Google Analytics využíváme pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že Google zkracuje IP adresu uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na server Googlu v USA přenese úplná IP adresa a zkrátí se tam.
16.5. IP adresa přenesená prohlížečem se nespojuje s ostatními daty Googlu. Uživatelé mohou ukládání souborů cookie zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; mimoto mohou uživatelé zabránit i shromažďování dat vytvořených prostřednictvím souborů cookie a vztahujících se k jejich využívání online nabídky stejně jako zpracování těchto dat Googlem tak, že si stáhnou a nainstalují zásuvný modul dostupný na následujícím odkazu: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
16.6. Další informace k využívání dat Googlem, možnostem nastavení a námitek se dozvíte na webových stránkách Googlu: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Využívání dat Googlem, když používáte webové stránky nebo aplikace našich partnerů“), policies.google.com/technologies/ads („Využívání dat k reklamním účelům“), adssettings.google.com/authenticated („Správa informací, které používá Google při zobrazování reklam“).

17. Newsletter
17.1. Následujícími odkazy vás informujeme o obsazích našeho newsletteru stejně jako o postupech pro přihlášení, zasílání a statistické vyhodnocování a rovněž vašich právech na nesouhlas. Přihlásíte-li se k odběru našeho newsletteru, prohlašujete, že jste srozuměni s jeho přijímáním a popsanými postupy.
17.2. Obsah newsletteru: zasíláme newslettery, e-maily a další elektronická oznámení s reklamními informacemi (dále jen „newslettery“) pouze se souhlasem příjemců nebo se zákonným povolením. Pokud jsou v rámci přihlášení k odběru newsletteru jeho obsahy konkrétně popsány, jsou pro souhlas uživatelů směrodatné. Mimoto obsahují naše newslettery informace k našim výrobkům, nabídkám, akcím a našemu podniku.
17.3. Dvojitý vstupní proces (double opt-in) a protokolování: Přihlášení k odběru našeho newsletteru probíhá v tzv. dvojitém vstupním procesu (double opt-in). Tzn. že po přihlášení obdržíte e-mail, ve kterém jste požádáni o potvrzení své přihlášky. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl přihlašovat pod cizími e-mailovými adresami. Přihlášky k oběžníku se protokolují, aby mohl být přihlašovací proces prokázán v souladu s právními požadavky. K tomu patří uložení časových bodů přihlášení a potvrzení a rovněž IP adresy. Stejně tak se protokolují změny vašich dat uložených u poskytovatele zasílacích služeb.
17.4. Poskytovatel zasílacích služeb: Zasílání newsletteru zajišťuje CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, dále označovaný jako „poskytovatel zasílacích služeb“. Ustanovení o ochraně dat našeho poskytovatele zasílacích služeb si můžete prohlédnout zde: www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Dále pak může poskytovatel zasílacích služeb dle vlastních informací tato data použít v pseudonymním tvaru, tedy bez přiřazení k uživateli, k optimalizaci nebo zlepšení vlastního servisu, např. k technické optimalizaci zasílání, znázornění newsletterů nebo pro statistické účely, aby stanovil, ze kterých zemí pocházejí příjemci. Poskytovatel zasílacích služeb však nepoužije data příjemců našich newsletterů k tomu, aby je sám oslovil nebo je předal třetím stranám.
17.5. Přihlašovací data: pro přihlášení k odběru newsletteru stačí zadat svou e-mailovou adresu. Volitelně vás prosíme o uvedení jména za účelem osobního oslovení v newsletterech.
17.6. Měření úspěchu – Newslettery obsahují tzv. „pixelový tag“, tj. soubor o velikosti pixelu, který je při otevření newsletteru vyvolán ze serveru poskytovatele zasílacích služeb. V rámci tohoto vyvolání se shromáždí především technické informace, jako informace o prohlížeči a systému a rovněž vaše IP adresa a čas vyvolání. Tyto informace se používají k technickému vylepšení servisu na základě technických údajů nebo cílových skupin a jejich čtenářského chování podle míst vyvolání (určitelných pomocí IP adres) nebo přístupových dob. Ke statistickým zjištěním patří i určení toho, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na které odkazy se kliká. Tyto informace lze sice z technických důvodů přiřazovat jednotlivým příjemcům newsletteru, není však naším zájmem ani zájmem našeho poskytovatele zasílacích služeb pozorovat jednotlivé uživatele. Vyhodnocení nám slouží daleko více k tomu, abychom identifikovali čtenářské zvyky našich uživatelů a přizpůsobovali jim své obsahy nebo abychom zasílali rozdílné obsahy v souladu se zájmy našich uživatelů.

18. Zapojení služeb a obsahů třetích stran
18.1. Na základě svých oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPrR) nasazujeme obsahové nebo servisní nabídky od nabízejících třetích stran, abychom zapracovali jejich obsahy a služby jako např. videa a písma (dále jednotně nazývané „obsahy“). To vždy předpokládá, že třetí strany nabízející tyto obsahy zaznamenávají IP adresu uživatelů, protože by obsahy bez IP adresy nemohly do prohlížeče posílat. IP adresa je tak pro znázornění těchto obsahů nutná. Snažíme se používat jen takové obsahy, jejichž aktuální nabízející používají IP adresu pouze k odeslání obsahu. Třetí poskytovatelé mohou dále používat pro statistické nebo marketingové účely tzv. pixelové tagy (neviditelné grafiky označované také jako „web beacons“). Pomocí pixelových tagů lze vyhodnocovat informace jako například návštěvnický provoz na těchto stránkách. Pseudonymní informace se mohou dále ukládat v souborech cookie na zařízeních uživatelů a obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, době návštěvy stejně jako další údaje o využívání naší online nabídky a mohou se spojovat s takovými informacemi z jiných zdrojů.
• Mapy služby „Google Maps“ třetího poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně dat: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: www.google.com/settings/ads/.
• Videa platformy YouTube třetího poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně dat: policies.google.com/privacy, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated.
• Do rámce naší online nabídky jsou zapracovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Když jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete kliknutím na tlačítko Instagramu propojit obsahy našich stránek se svým profilem na Instagramu. Tím může Instagram přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Poukazujeme na to, že coby nabízející stránek nedostáváme žádné informace o obsahu zprostředkovaných dat ani o jejich použití na Instagramu. Prohlášení o ochraně dat: instagram.com/about/legal/privacy/.

19. Marketingové/remarketingové služby Google
19.1. Na základě svých oprávněných zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno f) GDPR) využíváme marketingové a remarketingové služby (zkráceně „Marketingové služby Google”) společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, (dále jen „Google“).
19.2. Google je certifikována podle ujednání Privacy Shield a jeho prostřednictvím nabízí záruku dodržování evropského práva na ochranu dat (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
19.3. Marketingové služby Google nám dovolují zobrazovat reklamní inzeráty pro naše webové stránky a na našich webových stránkách cíleněji, aby se uživatelům předkládaly pouze inzeráty, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Jestliže se uživateli zobrazují např. inzeráty na výrobky, o něž se zajímal na jiných webových stránkách, hovoříme přitom o „remarketingu“. K těmto účelům provede Google při vyvolání našich a jiných webových stránek, na nichž jsou aktivní Google Marketing Services, bezprostředně kód Google a do webové stránky se vevážou tzv. re/marketingové tagy (neviditelné grafiky nebo kód označované též jako „pixelové tagy“). S jejich pomocí se na zařízeních uživatelů ukládají jednotlivé soubory cookie, tedy malé soubory (místo souborů cookie mohou být použity i srovnatelné technologie). Soubory cookie mohou umisťovat různé domény, mimo jiné google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com nebo googleadservices.com. V tomto souboru se zaznamená, které webové stránky uživatel vyhledal, o jaký obsah se zajímal a na jaké nabídky klikl, dále technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, době návštěvy stejně jako další údaje o využití online nabídky. Eviduje se rovněž IP adresa uživatelů, přičemž v rámci Google Analytics sdělujeme, že je IP adresa uvnitř členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních zemích Dohody o Evropském hospodářském prostoru krácena a jen ve výjimečných případech se přenáší celá na server Googlu v USA a krátí se tam. IP adresa není spojována s daty uživatele v rámci jiných nabídek od Google. Výše uvedené informace mohou být Googlem spojovány i s takovými informacemi z jiných zdrojů. Když uživatel následně navštíví jiné webové stránky, mohou mu být zobrazeny reklamy odpovídající jeho zájmům.
19.4. Data uživatelů se v rámci Google Marketing Services zpracovávají pseudonymně. Tzn. Google ukládá a zpracovává např. nikoli jméno a e-mailovou adresu uživatelů, ale zpracovává relevantní data v relaci k souborům cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů. Tzn. z pohledu Google se inzeráty nespravují a nezobrazují pro konkrétně identifikovanou osobu, nýbrž pro majitele souborů cookie, a to nezávisle na tom, kdo tímto majitelem souborů cookie je. To neplatí, když uživatel Googlu výslovně povolil zpracovávat data bez pseudonymizace. Informace shromážděné o uživatelích prostřednictvím Marketingových služeb Google se předávají společnosti Google a ukládají se na serverech Googlu v USA.

K marketingovým službám Google, které používáme, patří mimo jiné online reklamní program „Google AdWords“. V případě Google AdWords obdrží každý zákazník AdWords jiný soubor „conversion cookie“. Soubory cookie tak nelze sledovat přes webové stránky zákazníků AdWords. Informace opatřené pomocí souborů cookie slouží k tomu, aby vytvořily konverzní statistiky pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování prostřednictvím konverze. Zákazníci AdWords se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich inzerát a byli zavedeni dále na stránku opatřenou tagem konverzního sledování. Neobdrží však žádné informace, kterými by se dali uživatelé osobně identifikovat.